Rękojmia za wady oraz procedura reklamacyjna.

 1. Laboratorium ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.

 2. Na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie cywilnym (art. 556 i następne), Laboratorium jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności Usługi z umową. Niezgodność ma miejsce w szczególności wówczas, gdy Usługa:

  1. nie ma właściwości, które usługa tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia bądź też nie ma właściwości, o których istnieniu Laboratorium zapewniło Klienta (w tym przedstawiając próbkę lub wzór);

  2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Laboratorium przy zawarciu umowy, a Laboratorium nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  3. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 3. Laboratorium jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili wydania Klientowi Usługi w miejscu jej dostawy (lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Usłudze w takiej chwili). Z tym, że jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania Klientowi Usługi w miejscu jej dostawy, domniemywa się, że istniała ona (lub jej przyczyna) już w tamtej chwili. Laboratorium jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 4. Jeżeli Usługa ma wadę, Klient może wedle swojego wyboru:

  1. żądać wymiany Usługi na wolną od wad albo usunięcia wady: Laboratorium ma wówczas obowiązek wymienić Usługę albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Laboratorium może odmówić żądaniu Klienta w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (art. 561 § 3 kodeksu cywilnego),

  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy: chyba że Laboratorium niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Usługę na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie dotyczy przypadku, gdy Usługa była już wymieniona lub naprawiana albo Laboratorium nie wykonało obowiązku usunięcia wady lub wymiany Usługi na wolną od wady). Ponadto, co do zasady Klient może zamiast zaproponowanego przez Laboratorium usunięcia wady żądać nowej, niewadliwej Usługi a zamiast nowej Usługi może żądać usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Koszty wymiany lub naprawy Usługi ponosi Laboratorium. Poza tym, Laboratorium ma obowiązek przyjąć od Klienta wadliwą Usługę w razie jej wymiany na nową lub odstąpienia od Umowy. Klient na koszt Laboratorium dostarczy wadliwą Usługę na adres Laboratorium: Kontrast Laboratorium Fotograficzne 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 4d (o czym szczegółowo również w dalszych postanowieniach Regulaminu).

 6. Jeżeli Laboratorium nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta (obniżenia ceny, wymiany Usługi na nową bez wad lub usunięcia wady Usługi), wówczas uznaje się, że Laboratorium uznało żądanie Klienta za uzasadnione.

 7. Laboratorium odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Usługi Klientowi.

 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Usługi na wolną od wad przedawnia się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia tej wady (ale bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem wyżej wskazanego terminu dwóch lat). Także w terminie jednego roku od stwierdzenia wady Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Usługi (jeżeli Klient żądał wymiany Usługi na niewadliwą lub usunięcia wady, wówczas bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Usługi lub usunięcia wady).

 9. Na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, Klientowi realizującemu uprawnienia z tytułu rękojmi przysługuje również możliwość żądania naprawienia szkody, w tym szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności z tytułu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania czy przewozu Usługi).

 10.  Na zasadach określonych szczegółowo w kodeksie cywilnym (art. 573 i następne), Laboratorium jest również odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Usługa ma wadę prawną.

 11. Laboratorium dołoży należytych starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach (odbitkach) fotografii przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Jednak z niezależnych od Laboratorium względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Laboratorium nie ma obiektywnej możliwości zagwarantowania, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na dowolnym monitorze, z którego korzysta Klient.

 12. Laboratorium zwraca uwagę, że uzyskanie przez Klienta Usługi o odpowiedniej jakości wymaga, aby Klient przesłał plik (fotografię) odpowiednio wysokiej rozdzielczości. Laboratorium zwraca uwagę, że po przesłaniu przez Klienta pliku (fotografii) do wykonania wybranej Usługi, na stronie internetowej lub w programie pojawia się informacja o tym, czy plik (fotografia) posiada odpowiednio wysoką rozdzielczość dla danego rodzaju Usługi. Informacja ma postać emotikony (symbolu twarzy) w kolorze zielonym (jakość obrazu dobra), żółtym (jakość obrazu wystarczająca) lub czerwonym (jakość obrazu zła). Jedynie wyświetlenie emotikony zielonej (jakość obrazu dobra) zapewnia, że dany plik (fotografia) posiada dostatecznie wysoką rozdzielczość dla wykonania wybranej Usługi. W przypadku emotikony żółtej i czerwonej rozdzielczość pliku (fotografii) może nie być wystarczająca dla wykonania Usługi o odpowiedniej jakości. W takim przypadku Klient powinien wykorzystać inny plik (fotografię) o wyższej rozdzielczości.

 

Procedura reklamacyjna.

 

 1. Celem zgłoszenia reklamacji związanej z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady towaru, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowaną Usługę na adres Laboratorium: Kontrast Laboratorium Fotograficzne 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 4d, wraz z dowodem jej zakupu (np. paragonem lub fakturą; przypadku Klienta będącego konsumentem, taki dowód zakupu nie stanowi wyłącznego sposobu potwierdzenia, że zakup Usługi miał miejsce; taki Klient może wykazywać zakup również innymi środkami).

 2. Zaleca się, aby na potrzeby prowadzenia postępowania reklamacyjnego, do reklamowanej Usługi dołączyć otrzymaną przez Klienta przy odbiorze Usługi specyfikację sprzedaży. Laboratorium wyjaśnia, że dołączenie takiego dokumentu może ułatwić lub przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, przy czym dołączenie dokumentu nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

 3. Z uwagi na to, że po odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) są usuwane z systemu Laboratorium po upływie 3 dni od momentu złożenia zlecenia, zaleca się, aby do reklamowanej Usługi Klient dołączył nośnik cyfrowy zawierający pliki (fotografie), w oparciu o które wykonano Usługę. Laboratorium wyjaśnia, że dołączenie tych materiałów nie stanowi warunku przyjęcia reklamacji, jednak może ułatwić procedurę rozpatrywania reklamacji lub wręcz uczynić możliwym zadośćuczynienie żądaniom Klienta (np. w razie żądania przez Klienta wymiany Usługi na nową).

 4. Do reklamowanej Usługi Klient powinien dołączyć pisemną informację zawierającą: datę i miejsce jej sporządzenia; imię, nazwisko, adres oraz (opcjonalnie) numer telefonu i adres e-mail Klienta; rodzaj reklamowanej Usługi, datę jej nabycia, datę stwierdzenia wady Usługi, opis rodzaju i charakteru stwierdzonej wady; żądanie, jakie Klient zgłasza w związku z reklamacją.

 5. Informacji, o których mowa w punkcie wyżej, Klient może udzielić poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie wraz z Usługą formularza dostępnego pod adresem: www.ekontrast.pl, przy czym skorzystanie z formularza jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia lub uznania reklamacji.

 6. Wszelkie inne reklamacje, niezwiązane z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Laboratorium: Kontrast Laboratorium Fotograficzne 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 4d, telefonicznie pod numerem telefonu 297648152 bądź w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail: kontrast@os.home.pl Laboratorium ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji bez nieuzasadnionej zwłoki (w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, w formie pisemnej na adres Klienta bądź w trakcie rozmowy telefonicznej, jeśli charakter reklamacji pozwoli na niezwłoczne udzielenie odpowiedzi).

Odstąpienie przez Klienta od umowy.

 1. Usługa obejmuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z tego względu i na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Laboratorium bez podawania przyczyn tego odstąpienia. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem w innych, prawem dozwolonych przypadkach (np. w ramach rękojmi za wady).